Statut Przedszkola ” Baśniowy Dworek”

DLA RODZICÓW

 

STATUT

PRZEDSZKOLA

BAŚNIOWY DWOREK”

W ŁAZACH

TEKST UJEDNOLICONY

Łazy 2017 r.

Podstawa prawna Statutu

 1. Konwencja o Prawach Dziecka ustalona przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r., Dz. U z 1991 r. Nr 120, poz. 526.

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.;

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. 2007 r. Nr 80 poz. 542 z późniejszymi zmianami;

 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U.2006 r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami;

 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 1;

 6. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458;

 7. Rozporządzenie MEN z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego Dz. U. Nr 15 poz. 64;

 8. Rozporządzenie MEN z 30 czerwca 1999 r. – zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych, Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 753;

 9. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Dz. U. Nr 61, poz. 624;

 10. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych Przedszkoli, Dz. U. z 2001 r. Nr 97;

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, Dz. U. z 2001 r. Nr. 123, poz. 1516;

 12. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach, Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz.114;

 13. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych, Dz. U. 2005 r. Nr 19, poz.167;

 14. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086;

 15. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072;

 16. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2009 r. Nr. 4, poz. 17;

 17. Rozporządzenie MEN z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia, Dz. U. z 2009 r. Nr. 4, poz. 18;

 18. Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133;

 19. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli mniemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, Dz. U. z 2009 r., Nr 50, poz. 400;

 20. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku w szkole podręczników, Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz.730;

 21. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 977;

 22. Rozporządzenie MEN z dnia 28 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, Dz. U. z 2009 r. Nr 123, poz. 1022;

 23. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, Dz. U. 139, poz. 1130;

 24. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dz. U. Nr 168, poz. 1324;

 25. Rozporządzenie MEN z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia, Dz.U. Nr57, poz. 361

 26. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010r w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. Nr 97,

poz. 624

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010r zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji , Dz.U. Nr 156, poz.1047

 2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych , Dz.U. Nr 228, poz. 1490

 3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 885)

 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594)

 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r., poz. 1182)

 6. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2015r.,poz. 35)

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. z 2014r., poz. 1084);

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 ( Dz. U. z 2014r., poz. 1977);

 9. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dni wolne od pracy ( Dz. U. z 2014r., poz. 416);

 10. Kodeks Pracy- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy- Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r., poz. 1502);

 11. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie obwieszczenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym ( Dz. U. z 2014r., poz. 263;

 12. Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/250/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.
 13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz.59, 949).
 14. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.– Przepisy wprowadzające– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949).
 15. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18- pismo MEN z dnia 6 lipca 2017 r.
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1250).
 17. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 18. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r .w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24.08.2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach.
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7.06.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
 25. Rozporządzenie MEN z dnia sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. …….).

Rozdział 1

Nazwa i typ przedszkola.

§ 1

 1. Przedszkole „ Baśniowy Dworek” w Łazach jest placówką publiczną.

 2. Siedzibą przedszkola jest budynek wolnostojący oznaczony numerem 383.

 3. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Łuków.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Lublinie.

 5. Ustalona nazwa na pieczęciach używana przez przedszkole brzmi:

Przedszkole„ Baśniowy Dworek” w Łazach

Gmina Łuków

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Łuków.

 2. Przedszkole posiada e- mail: p_lazy@interia.pl oraz stronę internetową: przedszkolelazy.lukow.pl

 3. Ilekroć w statucie mowa jest o „przedszkolu” należy przez to rozumieć Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Łazach

Rozdział 2

Misja przedszkola, model absolwenta

§ 2.

 1. Misja przedszkola: Najważniejsze jest dziecko! Uczynimy wszystko, żeby nasze przedszkole było miejscem przyjaznym dziecku, miejscem, gdzie ma się ono czuć szczęśliwie, bezpiecznie, gdzie ma możliwość realizacji swoich potrzeb, rozwijania swoich zainteresowań i zdolności zgodnie z wrodzonymi predyspozycjami.
 2. Wizja przedszkola; Podstawą budowania wizji nie jest świadomość tego, czego nie mamy, lecz to, jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość- przyszłość zarówno naszej placówki, jak i naszych wychowanków.
 3. Nasze przedszkole ukierunkowane jest na:
 1. potrzeby dzieci;
 2. potrzeby środowiska rodzinnego;
 3. potrzeby środowiska lokalnego;
 1. Model absolwenta:
 1. potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce;
 2. potrafi obcować w środowisku przyrodniczym;
 3. jest wrażliwe na sztukę;
 4. zna zasady zdrowego stylu życia;
 5. potrafi współdziałać w zespole;
 6. zna i respektuje normy społeczne;
 7. jest twórczy;
 8. zna tradycje regionu;
 9. jest otwarty na problemy innych;
 10. jest komunikatywny;
 11. jest dobrze rozwinięty fizycznie;
 12. ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Rozdział 3

Cele i zadania przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie- Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo- profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska.

 2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka

 3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie zajęć– zgodnie z potrzebami– umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 1. Do zadań przedszkola należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo- wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

 3. kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 4. realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 5. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i wykorzystywanie wyników diagnoz;

 6. organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 7. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci;

 8. wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

 9. organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

 10. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 11. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 12. skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania dzieci;

 13. podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państowymi;

 14. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie;

 15. kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;

 16. rozwijanie u dzieci dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 17. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, strażą pożarną, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

 18. kształtowanie i rozwijanie u dzieci postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;

 19. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

 20. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 21. zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

 22. egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 23. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji.

§ 4.

       1. Działalność edukacyjna Przedszkola jest określona przez:
   1. przedszkolny zestaw programów nauczania;

   2. Program wychowawczo- profilaktyczny przedszkola, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku dzieci i potrzeb;

 1. Przedszkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny rzedszkola tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całego przedszkola, jak i każdego nauczyciela

Rozdział 4

Sposoby realizacji zadań w przedszkolu

§ 5.

 1. Praca wychowawczo- dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. W realizacji zadań przedszkole respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka

§ 6.

       1. Programy wychowania przedszkolnego – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w przedszkolu.
 1. program wychowania przedszkolnego obejmuje treści nauczania i wychowania ustalone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego ułożone chronologicznie, ze wskazaniem celów kształcenia i wychowania;

 2. program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela lub zespół nauczycieli musi być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony i powinien uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe przedszkola, zainteresowania dzieci, lokalizację przedszkola, warunki środowiskowe i społeczne dzieci;

 3. program wychowania przedszkolnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;

 4. nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami;

 5. program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 6. program wychowania przedszkolnego zawiera :

 1. szczegółowe cele kształcenia i wychowania;

 2. treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 3. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków, w jakich program będzie realizowany;

 4. opis założonych osiągnięć dziecka.

 1. wniosek, o którym mowa w pkt. 5 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego;

 2. dyrektor dokonuje analizy formalnej programu zaproponowanego przez nauczyciela. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w pkt. 6, dyrektor może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego.

 3. opinia, o której mowa w pkt 8 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową oraz dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych dzieci;

 4. opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca;

 5. program do użytku wewnętrznego w przedszkolu dopuszcza dyrektor w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego. Dopuszczone programy stanowią Przedszkolny Zestaw Programów Nauczania;

 6. dopuszczone programy podlegają ewaluacji po każdym roku pracy. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniu rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

 1. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

 2. Indywidualne programy edukacyjno– terapeutyczne opracowane na potrzeby dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych niedostosowaniem dopuszcza dyrektor.

 3. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu wychowania przedszkolnego z zastosowaniem pakietu edukacyjnego lub bez zastosowania pakietu edukacyjnego.

Rozdział 5
Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej

§ 7

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest dzieciom, rodzicom i nauczycielom.

 2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna polega na:

 1. rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;

 2. rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka;

 3. rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;

 4. stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola i w życiu oraz w środowisku społecznym;

 5. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;

 6. wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;

 7. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla dzieci niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

 8. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;

 9. podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

 10. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

 11. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

 12. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 13. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

 14. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest dzieciom, gdy jej potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:

 1. niepełnosprawności dziecka;

 2. niedostosowania społecznego;

 3. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

 4. z zaburzeń zachowania i emocji;

 5. szczególnych uzdolnień;

 6. specyficznych trudności w uczeniu się;

 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

 8. choroby przewlekłej;

 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

 10. zaniedbań środowiskowych;

 11. trudności adaptacyjnych.

 1. O udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą wnioskować:

 1. rodzice dziecka/prawni opiekunowie;
 2. dyrektor przedszkola;
 3. nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem oraz zatrudnieni w przedszkolu specjaliści;
 4. poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
 5. pracownik socjalny;
 6. asystent rodziny;
 7. kurator sądowy;
 8. organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków z instytucji zewnętrznych rozpatruje się wnioski złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną u dyrektora przedszkola.

 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 1. nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach;

 2. specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

 1. psycholog,

 2. logopeda,

 3. terapeuta pedagogiczny,

 1. pracownicy poprzez zintegrowane oddziaływanie na dziecko.

§ 8.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.

  1. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna w przedszkolu realizowana jest przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem i polega w szczególności na:

 1. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb;

 2. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;

 3. dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych dziecka;

  1. Pomoc psychologiczno– pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym przedszkola. W zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych.

§ 9.

Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dziecka.

 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom:

 1. posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej;

 3. posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

 4. nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z dzieckiem;

 1. Nauczyciele pracujący z grupą dzieci prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych dzieci z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia.

 2. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym wychowawcę.

 3. Wychowawca przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym
  z dzieckiem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę
  .

 4. Wychowawca informuje rodziców dziecka o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno– pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniku zajęć lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.

 5. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy dziecku zorganizować formę pomocy psychologiczno–pedagogicznej zasięga opinii nauczycieli uczących w grupie.

 6. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z dzieckiem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec dziecka, ustalenia form pracy z dzieckiem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości dziecka.

 7. Po zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno– pedagogicznej świadczonej poszczególnym dzieciom. Propozycję przedstawia dyrektorowi.

 8. Wychowawca współpracuje z rodzicami dziecka lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.

 9. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca powyższą informację przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.

 10. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu dziecku.

 11. Wychowawca jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej swoim wychowankom.

 12. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania dziecka.

 13. W przypadku, gdy pomimo udzielanej dziecku pomocy psychologiczno- pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dziecka, dyrektor za zgodą rodziców występuje do poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu dziecka.

 14. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

 15. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 16. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

 17. O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 18. W przedszkolu zatrudnieni są specjaliści na miarę potrzeb, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

 19. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb specjaliści oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych. W przedszkolu mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja o warsztatach umieszczana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 20. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Łukowie.

Rozdział 6

Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego

§ 10.

 1. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.

 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

 3. Dyrektor po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego z organem prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

 4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu.

 5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku nauczyciela, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od siedziby przedszkola lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.

 6. Za zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem.

 7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

 8. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

 10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem/ Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego przygotowania przedszkolnego, zaś dyrektor akceptuje go własnoręcznym podpisem.

 11. Dzienniki indywidualnego przygotowania przedszkolnego zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.

 12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanego bezpośrednio z dzieckiem wynosi: od 4 do 6. prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

 13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach indywidualnego przygotowania przedszkolnego należy:

 1. dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka;

 2. udział w posiedzeniach Zespołu Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej opracowującego IPET;

 3. prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola;

 4. podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami;

 5. systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

 1. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, dyrektor organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu przedszkola, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

 2. Dyrektor ma prawo do zawieszenia organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie indywidualnego przygotowania przedszkolnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia dziecka, umożliwiającą uczęszczanie dziecka do przedszkola.

 3. Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego na wniosek rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie dziecka do przedszkola. Dyrektor w przypadku zawieszenia indywidualnego przygotowania przedszkolnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 7

Sposób sprawowania opieki nad dzieckiem

§ 11

 1. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu.

 2. Nauczyciel pracujący w oddziale z dziećmi jest odpowiedzialny za działania związane z zapewnieniem zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony życia. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. W razie jego chwilowej nieobecności opiekę nad dziećmi sprawuje wskazany przez nauczyciela pracownik przedszkola.

 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w placówce przedszkolnej o wpuszczeniu lub opuszczeniu budynku decyduje dyżurująca woźna mająca prawo zatrzymania wszystkich osób.

 4. W czasie zajęć organizowanych na indywidualne życzenie rodziców odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci spada na osobę prowadzącą zajęcia.

 5. Nauczyciel realizujący zajęcia poza terenem przedszkola (wycieczki, zajęcia w terenie) bezpośrednio odpowiada za bezpieczeństwo wychowanków, zgodnie z przepisami bhp:

 1. podczas spacerów i wycieczek jedna nauczycielka sprawuje opiekę nad grupa wychowanków stanowiącą nie więcej niż jeden oddział. W sprawowaniu opieki pomaga woźna oddziałowa lub rodzice,

 2. wycieczki należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola na 2- 3 dni przed ich realizacją,

 3. nauczyciel przed wycieczką sprawdza stan osobowy dzieci i sporządza listę uczestników wycieczki, którą zabiera ze sobą,

 4. na zajęciach organizowanych w lesie lub na wycieczkach grupy powinny być wyposażone w apteczkę w celu udzielenia pierwszej pomocy, a dla podwyższenia bezpieczeństwa w sprawny telefon komórkowy.

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub osoby dorosłe upoważnione w oświadczeniach składanych co roku przez rodziców. Osoba upoważniona wcześniej nie przedstawiona, powinna okazać dowód tożsamości w celu ustalenia zgodności danych.

 2. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzający dziecko do przedszkola obowiązani są do rozebrania dziecka i przekazania go nauczycielowi w grupie.

 3. W czasie odbierania dzieci, rodzice (opiekunowie) mają prawo wejść do sali zajęć i odebrać swoje dziecko.

 4. Nauczyciel musi być świadomy komu oddaje dziecko.

 5. W razie nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny 16.15, nauczyciel niezwłocznie powiadamia o tym rodziców, prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie oraz zapewnia dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu nie dłużej niż godzinę zegarową. Po upływie tego czasu powiadamia dyżurnego Komendy Powiatowe Policji w Łukowie o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka.

 6. Dzieciom uczęszczającym do przedszkola nie są podawane żadne leki.

Rozdział 8

Organy przedszkola i kompetencje

§ 12.

 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Łazach;

 2. Rada Pedagogiczna ;

 3. Rada Rodziców;

§ 13.

Każdy z wymienionych organów w § 12 ust. 1 działa zgodnie z ustawą- Prawo oświatowe. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola.

§ 14.

    1. Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 4. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

§ 15.

Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 16.

Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 17.

 1. Dyrektor przedszkola w szczególności:

 1. kieruje bieżącą działalnością wychowawczo- dydaktyczną placówki,

 2. sprawuje nadzór pedagogiczny z zachowaniem art. 36 ust.2 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu poprzez:

 1. opracowanie planu nadzoru, który przedstawia Radzie Pedagogicznej, w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

 2. przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.

 3. kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola przez wszystkich pracowników pedagogicznych.

 4. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań w szczególności przez:

da) organizowanie szkoleń i narad;

db)motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;

 1. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz działalności przedszkola.

 1. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

 1. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

 1. kieruje pracą rady pedagogicznej;

 2. realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady rodziców oraz rady gminy podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

 3. dba o autorytet rady pedagogicznej i ochronę praw nauczycieli;

 4. podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca, zestaw książek pomocniczych, z których będą korzystać nauczyciele;

 5. stwarza warunki do działania w placówce wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola;

 6. organizuje działalność przedszkola:

 1. dba o właściwe wyposażenie placówki w środki dydaktyczne i sprzęt,

 2. sporządza przydziały czynności nauczycielom oraz zakres obowiązków pracownikom niepedagogicznym,

 3. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola i wychowanków ustalonego w placówce porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,

 4. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno- gospodarczą przedszkola,

 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, ponosi odpowiedzialność oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkolnego za ich prawidłowe wykorzystanie,

 6. organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwatotyjno- remontowe,

 7. opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan wewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

10) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:

 1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz z innymi pracownikami przedszkola,

 2. dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu,

 3. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,

 4. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 5. udziela nauczycielom urlopów zgodnie z kartą nauczyciela,

 6. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

 7. wydaje świadectwa pracy i pracowników niepedagogicznych,

 8. wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

 9. dysponuje środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 10. występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostają naruszone,

 11. gromadzi informację o pracy nauczycieli w celu dokonywania ich ocen, według zasad określonych w odrębnych przepisach, oraz w celu planowania doskonalenia zawodowego,

 12. udziela urlopów zgodnie z KN i KP;

 13. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

 14. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

 15. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;

 16. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

11) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, w formie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego;

12) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

13) dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez radę pedagogiczną. dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

14). powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu zespoły problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 1. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

 2. stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej dzieciom;

 3. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

 1. Rada Pedagogiczna:

 1. w przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

 2. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

 3. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

 4. Rada Pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze;

 1. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 2. zatwierdza organizację pracy przedszkola – tygodniowy plan zajęć,

 3. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 4. opiniuje projekt planu finansowego przedszkola,

 5. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,

 6. przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian,

 7. ustala samodzielnie regulamin swojej działalności,

 8. podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy jej członków,

 9. opiniuje dopuszczenie do użytku w przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego,

 10. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola,

 11. opiniuje powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub do konkursu nikt nie przystąpił oraz przedłużenia powierzonego stanowiska dyrektora,

 12. udziela opinii w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora,

 13. wnioskuje o nadaniu imienia placówce.

 14. wnioskuje o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu,

 15. wybiera przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołów rozpatrujących odwołania nauczycieli od oceny, kandydatów i członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli,

 16. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór w celu doskonalenia pracy placówki,

 1. zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie pierwszego semestru, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;

 2. zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego Rady lub 1/3 członków Rady;

 3. zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej i papierowej. Księgę protokołów przechowuje się w, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną;

 4. nauczyciele nie mogą ujawniać spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców lub członków Rady;

 5. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela, pełniącego funkcję dyrektora ze stanowiska;

 6. organ uprawniony do odwołania dyrektora ze stanowiska jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

 1. Kompetencje Rady Rodziców.

 1. w przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca co najmniej 7 przedstawicieli. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków przed innymi organami przedszkola;

 2. wybory reprezentantów do Rady Rodziców przedszkola przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach;

 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów prezydium Rady Rodziców,

 3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

 1. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu;

 2. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców;

 3. Rada Rodziców może wdrażać swoje opinie w sprawie:

 1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania dzieci,

 2. projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

 3. możliwości wybierania rodziców do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 4. podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń.

 1. Rada Rodziców może wnioskować do dyrektora:

 1. dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

 1. Rada Rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o zmiany w przedszkolnym zestawie programów wychowania przedszkolnego i książek pomocniczych z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

 2. Rada Rodziców ma prawo wdrażać swoje opinie o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Przedszkola oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców powinna przedstawić swoja opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opnie powinny być wyrażone na piśmie.

 3. Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami przedszkola.

11)Rada Rodziców upoważnia dyrektora do:

 1. organizowania zajęć dodatkowych na terenie przedszkola.

 2. dysponowania funduszem uzyskanym z dobrowolnych składek rodziców, zgodnie z potrzebami przedszkola, w celu wspierania statutowej działalności przedszkola.

 1. Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

1) rodzice mają prawo:

 1. przekazywać opinie na temat pracy przedszkola do organu nadzorującego poprzez Radę Rodziców,

 2. do stałego indywidualnego kontaktu z nauczycielami w celu wymiany informacji o osiągnięciach i niepowodzeniach dziecka.

 3. do znajomości zadań wynikających z realizacji programu wychowawczo- dydaktycznego.

2) do obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie niniejszego Statutu.

 2. przestrzeganie Regulaminu Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Łazach.

 3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji.

§ 18.

    1. Zasady współdziałania organów przedszkola.
 1. celem wzajemnego informowania się organów przedszkola jest porozumienie się w działaniu na rzecz realizacji statutowych i programowych celów przedszkola, a więc na rzecz rozwoju dzieci i rozwoju przedszkola;

 2. organizację i koordynację obiegu informacji decyzyjnej i zwrotnej w całym systemie współdziałania prowadzi dyrektor;

 3. organy przedszkola realizują swoje zadania zgodnie z ich kompetencjami;

 4. wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków;

 5. rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci;

 6. wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej.

    1. Formy współdziałania organów:

 1. zebrania ogólne z rodzicami rozpoczynające i kończące rok szkolny;

 2. zebrania grupowe organizowane przez nauczycielki 2 razy w roku;

 3. zebrania otwarte organizowane wg. Harmonogramu;

 4. uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola, uroczystościach, imprezach okolicznościowych, wycieczkach, zajęciach dodatkowych, festynach, itp.;

 5. kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;

 6. informacje umieszczone na tablicy i na stronie internetowej przedszkola;

 7. zebrania Rady Rodziców organizowane z inicjatywy dyrektora lub rodziców.

    1. Sposoby rozwiązywania konfliktów.
 1. zaistniałe spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a rodzicami rozwiązuje dyrektor przedszkola w ramach swoich kompetencji i przepisów prawa, uwzględniając dobro dziecka;

 2. w przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a dyrektorem, Rada Pedagogiczna występuje z. wnioskiem do organu prowadzącego;

 3. w przypadku nie załatwienia sporu drogą negocjacji, strony odwołują się do organu prowadzącego w sprawach personelu administracyjno– obsługowego, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących nauczycieli;

 4. w przypadku zaistniałego sporu pomiędzy Radą Rodziców a dyrektorem przedszkola spór rozstrzyga się drogą negocjacji w obecności członków Rady Pedagogicznej. Jeżeli rozmowy nie odniosą efektów, wówczas w terminie 14 dni przekazuje się sprawę do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.

 

Rozdział 9

Organizacja przedszkola

§ 19

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.

 2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.45 do 16.30, zatwierdzonych przez organ prowadzący.

 3. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, bezpłatnie przez 5 godzin dziennie.

 4. Dzienny czas pracy przedszkola uwzględniają przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 5. Termin przerwy wakacyjnej dla przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.

§ 20

 1. Dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z wyżywienia w przedszkolu w postaci 3 posiłków. Rodzice pokrywają całodzienny koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu.

 2. Stawkę żywieniową ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Środki te nie mogą być wykorzystane na żadne inne cele.

 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków, o których mowa wyżej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i kosztów utrzymania stołówki.

 4. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów wyżywienia w następnym miesiącu, jeżeli zgłosił ten fakt do intendenta przedszkola w dniu nieobecności do godziny 9.00.

3. Oprócz opłat za wyżywienie rodzice wnoszą opłatę za świadczenia przedszkola w  zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określoną przez Radę Gminy na podstawie obowiązujących przepisów.

1) Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców z całości lub części opłaty stałej.

2) Wpłaty rodzice mogą dokonywać u intendenta przedszkola lub bezpośrednio na konto Gminy (w takim przypadku odcinek wpłaty okazuje intendentowi do zarejestrowania).

4. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola, ponoszą oni odpłatność za posiłki według stawek określonych.

§ 21

 1. Organizacja pracy w oddziałach.

 1. praca dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 2. godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;

 3. sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy;

 4. do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia: 3 sale zabaw z przylegającymi łazienkami dla dzieci, szatnię, kuchnię z zapleczem socjalnym, oddzielną jadalnię dla dzieci i personelu, pomieszczenie intendenta, gabinet dyrektora, łazienkę dla personelu.

 5. przedszkole posiada ogród z odpowiednim wyposażeniem, z wydzieloną częścią do zabaw i zajęć;

 6. liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25;

 7. do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 lat;

 8. do przedszkola mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

 9. do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami;

 10. dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie od zgody organu prowadzącego.

§ 22

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.

 2. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się na przełomie marca i kwietnia każdego roku na podstawie kart zgłoszeń.

 3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 4. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna po rozpatrzeniu wniosków złożonych do dyrektora przedszkola.

 5. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor przedszkola i wyznacza jej przewodniczącego. W skład komisji wchodzą:

 1. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej,

 2. dwóch przedstawicieli Rady Rodziców.

 1. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są protokołowane, akta (protokół, lista dzieci przyjętych, lista dzieci nieprzyjętych) przechowywane są w placówce.

 2. Kryteria i zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym określają odrębne przepisy.

 3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola w wypadku:

 1. zatajenia przez rodziców poważnej choroby dziecka,

 2. nie uiszczania opłat za przedszkole powyżej dwóch miesięcy,

 3. nieusprawiedliwionej i nie zgłoszonej w ciągu 2 miesięcy nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 23

    1. Arkusz organizacji przedszkola.

 1. Przedszkole w Łazach przystosowane jest do pracy w 3 oddziałach i według oznaczenia organizacyjnego dysponuje 75 miejscami;

 2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień;

 3. liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;

 4. liczba dzieci w oddziale może ulec zmniejszeniu za zgodą organu prowadzącego.

 5. szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole, związki zawodowe i organ nadzorujący- Kurator Oświaty w Lublinie;

 6. w arkuszu organizacji określa się:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora,

 2. liczbę pracowników administracyjno- obsługowych ustaloną przez organ prowadzący,

 3. liczbę godzin pracy finansowanych ze środków budżetu ustalonych przez organ prowadzący.

§ 24

    1. Ramowy rozkład dnia.

 1. organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uwzględniający pory roku, warunki i higienę pracy oraz podstawę programową;

 2. ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, m.in. godziny pracy przedszkola ze wskazaniem godzin pracy poszczególnych oddziałów, godziny posiłków oraz harmonogram zajęć dodatkowych, organizowanych w przedszkolu na życzenie rodziców i przeprowadzanych przez specjalistów.;

 3. na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia;
 4. zgodnie z zasadami higieny, potrzebami zdrowotnymi dziećmi, część zajęć powinna odbywać się na powietrzu. Jedynie niesprzyjające warunki pogodowe (bardzo niska temperatura, deszcz, silne wiatry, upał) mogą zwolnić nauczyciela z realizacji zajęć na powietrzu.

§ 25

    1. Zajęcia dodatkowe.

 1. przedszkole umożliwia organizację zajęć dodatkowych na wniosek rodziców;

 2. czas trwania zajęć dodatkowych (nauki religii , zajęć logopedycznych i innych zajęć z terapii pedagogicznej) jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. Z 3-4 latkami wynosi 15- 20 minut, z 5-6 latkami około 30 minut;

 3. nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne;

 4. dzieciom nie uczęszczającym na zajęcia religii zapewnia się opiekę pedagogiczną;

 5. nauczyciel religii ma prawo organizować spotkania z rodzicami, wcześniej ustalając z dyrektorem miejsce i termin planowanego spotkania;

 6. nauczyciel odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć;

 7. nauka religii odbywa się 2 razy w tygodniu w wymiarze ustalonym z organem prowadzącym w grupie dzieci najstarszych;

 8. przedszkole realizuje zajęcia logopedyczne, zajęcia z terapii pedagogicznej, w których mogą uczestniczyć wszystkie dzieci zakwalifikowane w ramach przeprowadzonych badań do tych zajęć;

 9. zajęcia logopedyczne i zajęcia z terapii pedagogicznej odbywają się w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący;

 10. nauczyciel odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć dodatkowych;

 11. religia, zajęcia logopedyczne i zajęcia z terapii pedagogicznej prowadzone w przedszkolu finansowane są przez organ prowadzący przedszkole.

 

Rozdział 10

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 26

Zadania nauczycieli.

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez przedszkole;

 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach.

 3. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 4. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z dziećmi, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;

 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,

 7. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach, na zajęciach;

 8. wnioskowanie do wychowawcy grupy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;

 9. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka oraz możliwości psychofizycznych dziecka:

 1. posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dzieci na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,

 2. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego- na podstawie tego orzeczenia,

 3. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej- na podstawie tej opinii,

 4. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

 5. posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na wychowaniu fizycznym.

 1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, zawodach;
 2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w postaci arkuszy badań wstępnych dla nowoprzyjętych dzieci oraz arkusza badań głównych dla dzieci już uczęszczających, prac, innych wytworów dziecięcych :
 1. wyniki wstępnej obserwacji dla nowo przyjętych dzieci odnotowuje się we wrześniu;

 2. wyniki badań głównych – dwa razy do roku w miesiącach I i VI;

 1. z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I 8 klasowej szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tej diagnozy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:

 1. rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;

 2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;

 3. pracownikowi poradni psychologiczno- pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 1. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

 2. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń dzieci, rozpoznanie ich możliwości;

 3. indywidualne kontakty z rodzicami dzieci;

 4. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w zajęciach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego;

 5. aktywny udział w życiu przedszkola: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez przedszkole, opieka nad dziećmi;

 6. przestrzeganie dyscypliny pracy: natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;

 7. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;

 8. kierowanie się w swoich działaniach dobrem dzieci, a także poszanowanie godności osobistej dziecka;

 9. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych dzieci i rodziców;

Pprzestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;

 1. dokonanie wyboru programu wychowania przedszkolnego lub opracowanie własnego programu przedstawienie go do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;

 1. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 2. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

 3. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo- dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.

§ 27.

Zadania i obowiązki psychologa.

       1. Do zadań psychologa należy:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dziecka;

 2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

 3. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;

 4. udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

 5. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

 6. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku przedszkolnym dziecka;

 7. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

 8. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

 9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

 10. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowawców;

 11. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 12. prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;

 13. wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i możliwości dzieci w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN;

 14. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka;

 15. pomoc w realizacji wybranych zagadnień z programu wychowawczo-profilaktycznego;

 16. nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o dzieciach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;

 17. przewodniczenie Zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych Programów edukacyjno- terapeutycznych

 18. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28.

Zadania i obowiązki logopedy

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

 2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy udzieci i eliminowania jej zaburzeń;

 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 29

    1. Przedszkole oprócz nauczycieli zatrudnia pracowników administracyjno- obsługowych (tzw. niepedagogicznych).

1) pracownicy niepedagogiczni współuczestniczą w procesie wychowawczo- opiekuńczym m. in. poprzez:

 1. troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,

 2. współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej,

 3. usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

    1. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:
 1. dbanie o czystość i higienę powierzchni oraz otoczenia przedszkola;

 2. przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych;

 3. odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

 4. przestrzeganie dyscypliny pracy;

 5. dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

    1. Pracownicy zobowiązani są do wykonywania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola.
    2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.
    3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.

Rozdział 11

Bezpieczeństwo dzieci

§ 30

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo dzieci.

    1. Dyrektor, nauczyciele i pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz zajęć poza przedszkolem, organizowanych przez przedszkole.

    2. Sprawowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:

 1. systematyczne kontrolowanie obecności dziec;

 2. uświadomienie dzieciom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;

 3. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi);

 4. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci;

 5. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola;

 6. niezwłocznie zawiadamianie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci

    1. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować)

    2. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć- niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece przedszkola.

    3. Pomieszczenia stołówki oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

    4. Udział dzieci w pracach na rzecz placówki i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

§ 31.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.

 2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.

 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego;

 2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi;

 3. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą;

 4. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką placówki sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia,

 1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo dzieci może być tylko nauczyciel przedszkola, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).

 2. Opieka nad grupami dzieci powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów.

 3. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na piśmie.

 4. Wszystkie wycieczki i imprezy poza przedszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora.

 5. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

Rozdział 12

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 32

 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.
 2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
 1. właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,

 2. właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju,

 3. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

 4. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

 5. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

 6. pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

 1. akceptacji takim jakim jest,

 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

 3. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

 4. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,

 5. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

 6. wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

 7. jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,

 8. zdrowego jedzenia.

 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

 1. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,

 2. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników przedszkola,

 3. odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

 4. dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi przedszkola.

§ 33

    1. Rodzice mają prawo do:

 1. udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości),

 2. konsultacji indywidualnych z wychowawcą,

 3. bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,

 4. wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.

    1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 3. zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,

 6. niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu,

 7. w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki,

 8. rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu do jego niezwłocznego odebrania.

§ 34

       1. Procedura na wypadek naruszenia praw dziecka:

 1. rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola;

 2. dyrektor ma obowiązek zbadać sprawę i odpowiedzieć rodzicom w ciągu 7 dni;

 3. w przypadku nieakceptowania przez rodzica decyzji dyrektora, rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział 13

Postanowienia końcowe

§ 35

 1. Przedszkole „Baśniowy Dworek” w Łazach prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 36

 1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

 2. Statut przedszkola uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

 3. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

 4. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.

 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola w Łazach z dnia 29 października 2015 r.

 6. Statut Przedszkola „Baśniowy Dworek” w Łazach w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r. roku.

Podpisy : Rada Pedagogiczna:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]