PROCEDURA NADANIA IMIENIA

ARCHIWUM 2016/2017 Nadanie imienia

 

PROCEDURA NADANIA IMIENIA

PRZEDSZKOLU W ŁAZACH

 

Tytuł procedury

Nadanie imienia

Przedszkole Przedszkole w Łazach
Autorzy procedury Dyrektor przedszkola
Zespół do spraw promocji
Opis procedury

Procedura została opracowana w formie tabeli , w której wyszczególnione zostały zadania, odpowiedzialni, termin realizacji. Dotyczy podjęcia czynności przygotowawczych, działań związanych z imieniem przedszkola oraz harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości

Podstawy prawne :

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół z póź. zm.;
 • Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.Uz 1996 r. 1996r.Nr 7, poz.329) art.2 z późn. zm.;
 • Art.7 ust .1 ,pkt 8 i art.18 ust.2,pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, tekst jednolity) z póź. zm.

1. Cel podejmowanych działań
Poprzez nadanie imienia Przedszkole:

 • uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą je spośród innych placówek;
 • aktywizuje i integruje całe środowisko przedszkolne: dzieci , rodziców i pracowników przedszkola;
 • promuje swoje działania w środowisku lokalnym;
 • wchodzi do rodziny przedszkoli o tym samym imieniu, co sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów
 • oprze swoje działania wychowawcze , dydaktyczne i opiekuńcze na wartościach, ideałach i czynnikach związanych z wybranym imieniem, a także wyznaczy dalsze kierunki pracy z dziećmi,
 • wzbogaci swoją obrzędowość związaną z imieniem;
 • uczci 40-lecie istnienia Przedszkola w Łazach;

2. Zasady wyboru IMIENIA:

 • W wyborach bierze udział cała społeczność przedszkola ( dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy).
 • Rada Pedagogiczna przedszkola odpowiedzialna jest za realizację zadań związanych z nadaniem imienia.
 • Dyrektor przedszkola nadzoruje sprawny przebieg realizacji zadań związanych z nadaniem imienia.
 • Wniosek o nadanie placówce imienia zostanie skierowany do Rady Gminy w Łukowie

3. Zapoznanie z „ Procedurą nadania imienia Przedszkola”
Dyrektor Przedszkola zawiadamia nauczycieli, pracowników placówki i rodziców o podjęciu działań zmierzających do nadania jej imienia oraz zaznajamiania z wprowadzoną „Procedurą nadania imienia Przedszkola w Łazach” .

 

Zapoznanie nastąpi w następujący sposób:

 

nauczyciele

podczas posiedzenia rady pedagogicznej

Październik 2016

pracownicy przedszkola

podczas spotkania

Październik 2016

rodzice

podczas spotkań z rodzicami
oraz na tablicy informacyjnej

Listopad/ grudzień 2016

dzieci

rozmowy w grupach

Listopad/ grudzień 2016

 

 

4. Etapy prac związanych z wyłonieniem kandydatów na patrona przedszkola.

 • w dniach od 25 września – 25 listopada 2016 r. cała społeczność przedszkola do urny w holu przedszkola składa propozycje imienia (rodzice, pracownicy, nauczyciele osobiście, dzieci przy pomocy nauczyciela);
 • Zespół do spraw promocji oraz przedstawiciele Rady Rodziców, którzy będą stanowili Komisję Konkursową ( zarządzenie dyrektora), spośród propozycji wybiorą trzy najczęściej występujące lub pasujące do naszego przedszkola propozycje;
 • w miesiącu grudniu 2016 r, odbędą się tajne wybory za pomocą kart do głosowania, na których będą wypisane propozycje imienia. Każdy członek społeczności przedszkolnej ma prawo oddać 1 głos – stawiając znak X przy imieniu , które wybiera. Karty do głosowania przygotowuje Komisja Konkursowa. Karty do głosowania zostaną wydane rodzicom, pracownikom i dzieciom w  pierwszym tygodniu grudnia 2016 r.;
 • w połowie stycznia 2017 r. członkowie Zespół do spraw promocji dokonają zliczenia oddanych głosów i przekażą dyrektorowi protokół z prac zespołu;
 • przedszkole otrzyma to imię, na którą propozycję zostało oddanych najwięcej głosów;
 • warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 propozycję, głos jest nieważny w razie :
  • Oddania głosu na więcej niż 1 propozycję
  • Nieoddania głosu na którąkolwiek propozycję, czyli nie postawienia znaku „X”
 • Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią przedszkola;
 • po dokonaniu wyboru imienia w przedszkolu będą realizowane zadania i działania mające na celu przybliżenie dzieciom imienia przedszkola;
 • w ramach kampanii informacyjnej zostaną podjęte działania , których celem będzie rozpropagowanie imienia przedszkola.

5. Przygotowanie wniosku o nadanie imienia do Rady Gminy w Łukowie

 1.  Podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną
 2.  Wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców
 3.  Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie imienia przedszkolu do organu prowadzącego
 4.  Przygotowanie uchwały w sprawie nadania imienia przedszkolu
 5.  Podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Łukowie
 6.  Organizacja uroczystości nadania imienia.

Opis podjętych działań w związku z nadaniem przedszkolu imienia – działania organizacyjne

lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Termin

realizacji

1.

Rozpatrzenie sprawy nadania imienia

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

wrzesień

2016r.

2

Wybór terminu uroczystości

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

Październik

2016 r

3

Ustalenie harmonogramu działań

Rada Pedagogiczna

Styczeń

2017 r.

4

Podział Rady Pedagogicznej na zespoły ( dekoracje, występ dzieci, udział zaproszonych gości, pozyskiwanie sponsorów, redagowanie pism o sponsoringu)

Dyrektor
Rada Pedagogiczna

styczeń

2017 r.

5

Wystąpienie do Organu prowadzącego z informacją o podjętych działaniach nadania imienia przedszkolu

Dyrektor

luty

2017 r.

6

Zebranie ogólne z rodzicami w celu poinformowania o podjętych do tej pory działaniach, zmotywowanie do współudziału w przebiegu uroczystości

Dyrektor
Wychowawcy grup

Luty

2017 r.

Opis podjętych działań w związku z nadaniem imienia przedszkolu.

1

Procedura wyboru nazwy

Dyrektor
Zespół do spraw promocji
Rada Rodziców
Komisja Konkursowa

wrzesień
2016 r.

2

Szkolenie Rady pedagogicznej „Jak zorganizować ważną uroczystość”

Rada Pedagogiczna

styczeń 2017r.

3

Konkurs plastyczny dla dzieci dotyczący wybranego imienia przedszkola

p. Anna Kłopotowska

luty 2017 r.

4

Konkurs dla Rodzin na logo przedszkola

Dyrektor
p. Renata Wereszczyńska

styczeń / luty

2017 r.

5

Akceptacja hymnu przedszkola

Nauczyciele

luty / marzec

2017 r.

6

Modyfikowanie koncepcji przedszkola w związku z nadaniem placówce imienia

Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców

Luty/ marzec

2017 r.

7

Ustalenie harmonogramu imprez i wycieczek na II semestr tematycznie związanych z wybranym imieniem

Rada Pedagogiczna

rada podsumowująca I semestr

8

Realizacja zadań i działań ujętych w miesięcznych planach pracy poszczególnych grup mających na celu przybliżenie imienia przedszkola

Wszyscy nauczyciele we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym

luty-maj 2017 r.

9

Przedszkolny Konkurs recytatorski tematycznie związany z wybraną nazwą

P. Katarzyna Sosnowska

p. Magdalena Szumilak

marzec 2017 r.


Harmonogram czynności związanych z przygotowaniem uroczystości

lp.

Zadania

Odpowiedzialni

termin realizacji

1

Opracowanie graficzne oraz podjęcie decyzji na zlecenie wykonania LOGO, pozyskiwanie sponsorów.

Rada Pedagogiczna
Dyrektor
rada Rodziców

luty/ marzec

2017 r.

2

Ustalenie scenariusza całej uroczystości.

Rada Pedagogiczna
pod kierunkiem p. Renaty Wereszczyńskiej

marzec

2017 r.

3

Sporządzenie listy gości.

Dyrektor
przedstawiciel Rady Rodziców

luty / marzec

2017 r.

4

Dekoracja i wystrój sal.

Cały personel
rodzice

czerwiec

2017 r.

5

Wykonanie zaproszeń.

P. Katarzyna Sosnowska

marzec/kwiecień 2017 r

6

Prace porządkowe.

Cały personel

7

Uroczysty poczęstunek.

Dyrektor
pracownicy kuchni, intendent, woźne

czerwiec

2017 r.

8

Przygotowanie miejsca na prace konkursowe

p. Katarzyna Sosnowsk

maj 2015r.

9

Przygotowanie sprzętu nagłaśniającego

pracownik do prac lekkich ,

czerwiec 2015r.

10

Ekspozycja dyplomów, podziękowań, kronik przedszkola

p. Renata Wereszczyńska

na bieżąco
dzień uroczystości

11

Zakup poczęstunku

Dyrektor,
intendent

Czerwiec

2017 r.

12

Sporządzenie listy sponsorów

p. Edyta Gałązka
przedstawiciel Rady Rodziców

styczeń / luty

2017 r.